vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Viran tai toimen haettavaksi julistaminen

Hakijoita virkaan tai toimeen hankittaessa vaihtoehtoina ovat joko sisäinen haku kaupungin organisaation sisältä tai ulkoinen haku organisaation ulkopuolelta. Kaupunginhallituksen yleisjaosto määrittelee täyttölupaa myöntäessään, tuleeko virka tai toimi laittaa sisäiseen vai ulkoiseen hakuun.

Sisäisestä hausta on aiempina vuosina annettu ohjeet, joissa on selvitetty sisäisen hakumenettelyn järjestystä; ensiksi tulee ottaa huomioon vakinaisessa palveluksessa olevat tehtävää hakeneet henkilöt. Sen jälkeen jos edellä mainitusta joukosta ei löydy tehtävään sopivaa henkilöä, voidaan ottaa huomioon pitkäaikaisia sijaisuuksia ja tilapäisiä tehtäviä hoitavat henkilöt, jotka ovat tehtävää hakeneet. Vasta tämän sisäisen hakukierroksen jälkeen, mikäli se ei ole tuottanut toivottua tulosta, voidaan virka tai toimi laittaa ulkoiseen hakuun.

Sisäisen hankinnan tiedottamisessa virkojen osalta riittää se, että viran haettavaksi julistamista koskeva ilmoitus pannaan nähtäville kaupungin viralliselle ilmoitustaululle.  Toimien osalta tätäkään toimenpidettä ei tarvitse suorittaa. Sisäisessä hankinnassa voidaan tarvittaessa käyttää kuukausittain ilmestyvää henkilöstölehteä Merituulta tai internetin Työtoria sekä sähköpostin avulla tapahtuvaa tiedottamista. Työpaikkojen ilmoitustauluille voidaan jakaa tiedotteita avoimista viroista ja toimista.

Mikäli jonkun vakanssin osalta päädytään ulkoiseen hankintaan, viran- ja toimenhakuilmoitukset julkaistaan asianomaisen viraston, laitoksen, lauta- tai johtokunnan harkinnan mukaan niissä ammatti- tai muissa lehdissä, mitkä kussakin tapauksessa ovat tarkoituksenmukaisimmat.

Kaupunginhallituksen 17.12.2012 § 552 päätöksen mukaan kaikki kuulutukset julkaistaan kuulutustauluilla ja kaupungin www-sivuilla. Kaupunki luopuu virallisista ilmoituslehdistä. Hallintokunnat voivat harkintansa mukaan jatkossa julkaista viralliset ilmoitukset Pohjalaisessa, Vasabladetissa, Pohjankyrö-lehdessä, Mega-lehdessä ja Vaasan Ikkunassa siten, että lehtien kautta julkaistavat ilmoitukset tavoittavat sekä suomenkielisen että ruotsinkielisen lukijakunnan.

Vaasan kaupungin johtoryhmä (14.4.2010) on hyväksynyt keskitetyn työpaikkailmoittelukäytännön. Näin saadaan lehtiin kaupungin yhteinen työpaikkailmoitus. Henkilöstöpalvelut hoitaa prosessin keskitetysti. Jokainen hallintokunta, virasto tai yksikkö ilmoittaa lehteen menevät avoimet työpaikat henkilöstöpalveluihin, missä ne kootaan ja lähetetään graafisiin palveluihin yhteisilmoituksen laatimista varten. Virastoissa nimetään yhdyshenkilö, jolle yksiköt lähettävät tiedot avoimiksi tulevista paikoista. Yhdyshenkilö toimii myös yhteyshenkilönä henkilöstöpalveluihin. Työpaikkailmoittelu tapahtuu joka toinen viikonloppu päälehdissä sekä lisäksi viikkolehdissä. Yhtenäisen menettelyn myötä viroissa ja toimissa haku alkaa siis samaan aikaan, mutta voi päättyä eri aikaan. Huom. lehtien erilaisten jakeluaikojen vuoksi tulee viranhakuilmoituksissa haun olla vähintään 20 pv. Työpaikkailmoitus sisältää yleistekstin sekä lyhyet tiedot avoinna olevista paikoista.

Avoimista työpaikoista (ulkoinen haku)  tulee ilmoittaa aina työvoimatoimistoon.

kts.  Ohjeistus työpaikkailmoitteluun

Sisäinen haku

Kaupungin keskushallinnon henkilöstösuunnittelutyöryhmä on kokouksessaan 21.01.93 selventänyt henkilöstöjaoston 17.09.92 § 109 päätöstä sisäisestä hausta:

Kun virka/toimi laitetaan sisäiseen hakuun, se tarkoittaa sitä, että

  • sisäisessä haussa otetaan ensiksi huomioon ainoastaan vakinaisessa palveluksessa olevat viran-/ toimenhaltijat ja työntekijät.
  • Mikäli edellämainittujen joukosta ei löydy tehtävään pätevää henkilöä, voidaan toisessa vaiheessa ottaa huomioon pitkäaikaisia sijaisuuksia ja tilapäisiä tehtäviä hoitavat henkilöt.
  • Jos toinenkaan vaihe ei tuota tulosta eli pätevää henkilöä ei löydy pitkäaikaisten sijaistenkaan joukosta, saa tehtävän julistaa haettavaksi myös ulkopuolisille hakijoille.