vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Työhönoton haastattelu

Henkilöstöhankinnan päämääränä on taata ennalta suunnitelluin toimenpitein kaupungille laadultaan ja määrältään tarkoituksenmukainen henkilöstö. Henkilöstöhankinnan on oltava yhdenmukaista ja suunnitelmallista kaikissa kaupungin virastoissa ja laitoksissa ottaen kuitenkin huomioon virastojen ja laitosten omat erityispiirteet.

Haastattelua varten on hyvä laatia muistilista kysyttävistä asioista. Apuna voidaan käyttää tämän tekstin lopussa esitettyä haastattelurunkoa. Haastattelun perusteella tehdään ehdollepano viran tai toimen täyttämistä varten täyttämisestä päättävälle viranomaiselle.

Haastattelijoina toimivat valittavan lähin esimies sekä viraston tai laitoksen päällikkö. Haastattelussa voi olla mukana myös työyhteisön edustaja. Tehtävän laatu voi edellyttää myös luottamusmiesten mukanaoloa haastattelussa.

Haastattelutilanne

 • Valmistaudu haastatteluun etukäteen ja suunnittele, mitä haluat tietää haastateltavasta.
 • Käy läpi haastateltavasta saatu informaatio ja materiaali ja keskity sen täydentämiseen.
 • Älä muodosta ennakkokäsitystä haastateltavasta.
 • Varaa sopiva häiriötön huone haastattelua varten.
 • Varaa aikaa riittävästi haastattelua varten.
 • Eliminoi häiriötekijät (tarkista, että kaikkien osapuolien matkapuhelimet ovat suljettuina).
 • Pyri luontevaan ja asialliseen keskusteluun.
 • Anna tietoa tehtävän toimenkuvasta ja kaupungista työnantajana.
 • Tee muistiinpanot heti haastattelun jälkeen.

Esimerkki haastattelurungosta  (Markkanen, Etsi, arvioi, valitse – onnistunut rekrytointi, WSOY 1999)

 1. ALOITUS
 2. TAUSTA
 • koulutustausta
 • perhetausta
 • nykyelämäntilanne
 • taloudellinen tilanne
 1. TYÖKOKEMUS JA OSAAMINEN
 • työhistorian läpikäynti
 • toimenkuvan kannalta keskeisiin asioihin pureutuminen
 • erityisosaaminen (kasvupotentiaali tulevaisuudessa)
 1. MOTIVAATIO
 • miksi hakee
 • syyt siirtymisille aiemmissa työsuhteissa
 • muut hakuprosessit
 1. MINÄKUVA
 2. HARRASTUKSET JA VAPAA-AIKA
 3. LOPETUS
 • rakenna tilanne miellyttäväksi, paineettomaksi
 • tarjoa ehdokkaalle mahdollisuus kysymyksiin
 • kuvaa tehtävä tarkemmin kuin haastattelun alussa (niin tarkasti kuin hyväksi katsot)
 • kerro tarkkaan aikataulu ja hakuprosessin seuraavat vaiheet

Kirjallisuutta:

Markkanen Mikko; Etsi, arvioi, valitse – onnistunut rekrytointi, WSOY 1999

Järvinen Asko, Korosuo Heikki; Henkilöstöhankinta yrityksen menestystekijänä, Tietosanoma Oy 1990