vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Työpaikkakokous

Kehittämisryhmätoiminnan lisäksi kukin työyhteisö pitää henkilöstön tai johdon esityksestä työpaikkakokouksia. Niissä tulee käsitellä todellisia työyhteisöä ja työn tekemistä koskevia asioita, tehdä niistä esityksiä sekä seurata niiden toimeenpanoa ja toteutumista.

Työpaikkakokousten avulla vahvistetaan tiedonkulkua organisaation sisällä ja mahdol-listetaan henkilöstön ja esimiesten välistä vuorovaikutusta.

Työpaikkakokous kokoontuu esimiehen kutsusta ja hänen vastuullaan on että niitä pidetään säännöllisesti.

Työpaikkakokouksessa käsitellään mm. työyksikön toimintaan ja töiden järjestelyihin vaikuttavista asioista jotka ovat merkityksellisiä henkilöstön kannalta. Työpaikkakokoukseen voidaan kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Työpaikkakokouksesta olisi hyvä laatia muistio, joka saatetaan koko työyksikön tietoon.

Vuosittain tulee käsitellä ainakin seuraavia asioita:

  • henkilöstön tehtäviin ja asemaan vaikuttavat muutokset (esim. organisointi, henkilöstörakenne ja -määrä, virkamuutokset, työtehtävät, työtilat, laitehankinnat)
  • työpaikan toiminta- ja taloussuunnitelmat, eli miten budjetti vaikuttaa työyksikön toimintaan
  • työaikojen sekä työ- ja lomavuorojen järjestelyt
  • työyhteisön kehittämissuunnitelma joka pohjautuu esim. työhyvinvointikyselyyn  
  • koulutussuunnitelma joka pohjautuu kehityskeskusteluihin
  • tilapäisen työhönoton ohjeet ja perehdyttämissuunnitelmat, eli miten rekrytoidaan lyhytaikaiset sijaiset ja kuka vastaa heidän perehdyttämisestään
  • tiedottaminen työpaikan sisällä ja eri työpaikkojen välillä, eli miten asioista työpaikan sisällä tiedotetaan ja mahdollinen työpaikan tiedotusvastaava
  • tyhy-toiminta ja vuosittain tehtävä tyhy-suunnitelma + valitaan tyky/tyhy-yhdyshenkilö
  • työsuojeluntoimintaohjelma, joka perustuu riskienarvion pohjalta laadittuun suunnitelmaan, mikä kertoo mitä kehittämistarpeita on työympäristön ja työolojen tai työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tehtävä

 

29.11.2010