vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluiden julkaisema materiaali

Julkaisuihin on koottu henkilöstöpalveluiden julkaisemat ohjeet, oppaat, raportit sekä muu julkaistu kirjallinen materiaali. Materiaali on saatavissa tältä verkkosivulta pdf-muotoisena, tai osa painettuna versiona henkilöstöpalveluista.

»Aloitetoiminnan toimintaohje
  »Direktiv för vasa stads personals initiativverksamhet
»Epäasialliseen kohteluun puuttuminen
  »Ingripande i osakligt bemötande
»Esimiehen tietopankki
»Henkilöstöopas -päivitettävä!
  »Personalguide
»Henkilöstöstrategia 2012-2014
 
»Personalstrategi 2012-2014
»Henkilöstöraportti
  »Personalrapport
»Henkinen kuormitus - Ohjeita kuormittumisen hallintaan
  »Psykisk belastning anvisningar för hantering av psykisk belastning
»Ikäohjelma -päivitettävä!
  »Åldersprogram
»Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö
  »Arvodes- och resestadga för Vasa stads förtroendevalda
»Matkustussääntö 
  »Vasa stads resestadga
»Menettelyohjeet Vaasan kaupungin sivutoimiluvan/-ilmoituksen osalta 
  »Förfaringsanvisningar för vasa stads bisysslotillstånd och -anmälan
»Menettelyohjeet Vaasan kaupungin säästövapaiden myöntämiseen
  »Vasa stads förfaringsanvisningar för beviljande av sparad ledighet
»Merkkipäiväsääntö
  »Bemärkelsedagsstagda för vasa stads personal
»Ohjeistus työpaikkailmoitteluun => Virallisista ilmoituslehdistä luovuttu/Kh 17.12.2012 § 552
  »Anvisning för annonsering om arbetsplatser => De officiella annonstidningarna har slopats/St 17.12.2012 § 552  
»Ohjeita työpaikkaväkivallan ehkäisyyn ja kohtaamiseen
  »Att förhindra och bemöta våld på arbetsplatsen
»Oman kulkuneuvon käyttösääntö
  »Stadga gällande tjänsteinnehavares och arbetstagares användning av eget fordon
»Osaamisen kehittämisen toimintaohjelma 2009-2013 -päivitettävä!  Kts. Yleiskirje 28.6.2013
  »Verksamhetsprogrammet för en kompetensutveckling 2009-2013  Cirkulär 28.6.2013 !
»Palkka- ja palkitsemisstrategiayhteenveto  Hyv. Kh 8.8.05 § 325 -päivitettävä!  Kts. Yleiskirje 28.6.2013
  »Löne- och belöningsstrategi / Sammandrag  Cirkulär 28.6.2013 !
»Perehdyttämisopas
  »Introduktionsguide
»Päihdeongelmaisten hoitoonohjausohje / Lomake 1, lomake 2
  »Anvisningar för vårdhänvisning av rusmedelsmissbrukare
   Blankett 1,
blankett 2
»Rekrytointiohjelma
  »rekryteringsprogram
»Ristiriitojen selvittämiskäytäntöjä – opas työyhteisölle
  » Metoder för utredande av konflikter
»Tasa-arvosuunnitelma  
  » Jämställdhetsplan
»Terveydenhuoltosääntö -päivitettävä!
  »Hälsovårdsstadga
»Toimenpiteet työntekijän siirtyessä eläkkeelle tai lopettaessa Vaasan kaupungin palveluksessa
»Työhyvinvoinnin ja työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 
  »Verksamhetsprogram för arbetshälsa och arbetarskydd för åren 2015 - 2017
»Työkykyä ylläpitävä toiminta
  »Verksamheten för att upprätthålla arbetsförmågan
»Työnohjauksen käytännöt Vaasan kaupungissa
»Varhainen tukeminen, onnistunut työhön paluu ja terveydellisistä syistä johtuva uudelleensijoittaminen Uusi!
  »Tidigt stöd, lyckad återgång till arbetet och Omplacering av hälsoskäl
»Yhdenvertaisuussuunnitelma 
  »Likabehandlingsplan
»Yhteistoiminnnan menettelytavat (pdf)
  »Vasa stads förfaringssätt för samarbete (pdf)