vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Opintovapaa

Oikeus opintovapaaseen

Jokainen pääviranhaltija/työntekijä on oikeutettu opintovapaaseen kun päätoiminen palvelussuhde on kestänyt vähintään vuoden.

Opintovapaan pituus

Opintovapaata voi saada enintään kaksi vuotta viiden vuoden aikana. Vapaan voi käyttää yhdessä erässä tai useammissa opintovapaajaksoissa. Kahden vuoden opintovapaan jälkeen uutta opintovapaata voi saada viiden vuoden kuluttua edellisen opintovapaan alkamisesta.

Opintovapaan vaikutus palvelussuhteeseen

Opintovapaa on palkatonta. Se ei vähennä vuosilomaetuja, jos se on kestänyt enintään 30 päivää lomanmääräytymisvuodessa. Opintovapaa vähentää palvelulisäaikaa (opetusalan virka- ja työehtosopimus) siltä osin kuin se ylittää yhteensä enintään 30 päivää kalenterivuodessa. Kokemuslisiin (yleinen virka- ja työehtosopimus) oikeuttavaa aikaa opintovapaa ei vähennä. Palvelussuhde opintovapaan aikana jatkuu.

Minkälaiseen opiskeluun opintovapaata voi käyttää

Opintovapaata voidaan myöntää opiskeluun julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa. Myös opetussuunnitelmiin kuuluva käytännön harjoittelu hyväksytään opintovapaan perusteeksi.

Opintovapaan perusteeksi hyväksyttävä opintovapaalain 5 §:ssä tarkoitettu koulutus tai opiskelu voi käsittää

 • opiskelun seuraamista
 • opetussuunnitelmiin kuuluvaa ohjattua käytännön harjoittelua
 • valtion viranomaisen vahvistaman tutkinnon tai opinnäytteen suorittamiseen valmistumista, kuitenkin enintään 10 työpäivää välittömästi ennen kunkin tutkinnon tai opinnäytteen suorittamista
 • päätoimista ohjattua itseopiskelua tutkinnon tai opinnäytteen suorittamiseksi silloin kun julkisen valvonnan alaisen oppilaitoksen opettaja ohjaa opiskelua sekä
 • koetilaisuuteen osallistumista.

Opintovapaa voidaan myöntää myös julkisen valvonnan alaiseen koulutukseen rinnastettavia ulkomailla tapahtuvia opintoja varten.

Opintovapaan hakeminen

Yli viisi työpäivää kestävää opintovapaata haetaan kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista. Jos on kysymys enintään viiden päivän pituisesta opintovapaasta, on anomus tehtävä työnantajalle suullisesti tai kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen opintojen alkamista.

  Opintovapaahakemuksesta tulee käydä ilmi
 • opintojen ja haettavan opintovapaan alkamisen ja päättymisen ajankohta
 • hakemuksen kohteena olevan koulutuksen ja opiskelun muoto ja tavoite
 • onko kysymyksessä aikaisemman opintovapaan aikana aloitetun koulutuksen tai opiskelun loppuunsaattaminen
 • oppilaitos tai muu koulutuksen tai opetuksen järjestäjä, jonka kirjoissa opiskelija on tai jonka järjestämä ja valvoma tutkinto on; sekä
 • päätoimisessa itseopiskelussa opintoja ohjaavan opettajan ja opiskelijan yhteisesti hyväksymä opintosuunnitelma, josta ilmenee aiottu tutkinto tai opinnäyte ja sen edellyttämä opiskeluaika.

Työnantajan oikeus siirtää opintovapaata

Työnantaja voi siirtää opintovapaata jos sen järjestäminen haittaa tuntuvasti toimintaa. Opintovapaata saa kerralla siirtää enintään kuusi kuukautta. Jos koulutustilaisuus toistuu harvemmin, vapaata voi siirtää enintään seuraavaan vastaavaan koulutustilaisuuteen.

Työnantaja voi siirtää opintovapaata, jos aiemmasta vapaasta on kulunut alle kuusi kuukautta, ellei uudella opintovapaalla lopeteta aiemmalla opintovapaalla aloitettua opiskelua tai koulutusta.

Opintovapaata voi työnantaja siirtää vain kaksi kertaa peräkkäin.

Opintovapaan keskeyttäminen

Työntekijä voi harkintansa mukaan keskeyttää opintovapaan, joka on myönnetty yli 50 työpäiväksi. Opintovapaan keskeyttämisestä on ilmoitettava vähintään neljä viikkoa ennen aiottua työhön paluuta.

Milloin sairaudesta, synnytyksestä tai tapaturmasta aiheutuva työkyvyttömyys alkaa opintovapaan aikana ja jatkuu yhtäjaksoisena yli seitsemän päivää, tämän ylittävää aikaa ei lasketa opintovapaa-ajaksi, mikäli viranhaltija/työntekijä tätä työnantajalta ilman aiheetonta viivytystä pyytää.

Mikäli opintovapaalla oleva anoo äitiyslomaa, keskeytetään opintovapaan vuoksi myönnetty virkavapaus/työloma kahdeksannesta työkyvyttömyyspäivästä lukien. Ensimmäisenä työkyvyttömyyspäivänä pidetään synnytyspäivää ja työkyvyttömyyden katsotaan jatkuvan kuusi viikkoa synnytyksestä ellei työkyvyttömyys lääkärintodistuksen mukaan ole alkanut aiemmin tai kestä kauempaa. Tämä aika on palkallista äitiyslomaa. Välittömästi tämän äitiysloman jälkeen jatkuu opintovapaan vuoksi myönnetty palkaton virkavapaus/työloma.

Linkit

Opintovapaa laki
Opintovapaa asetus