vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Kokouksiin liittyvät kertapalkkiot

Engångsarvoden för möten

Viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden kokouspalkkiot ovat 1.1.2012 alkaen seuraavat:

  • Kaupunginvaltuusto, tarkastuslautakunta, kaupunginhallitus ja niiden jaostot  62,50 €
  • Sosiaali- ja terveyslautakunta, varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, tekninen lautakunta, Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta ja toisen asteen koulutuslautakunta sekä niiden jaostot 50 €.
  • Muut lauta- ja johtokunnat sekä toimikunnat 40 €.

Kokouspalkkiot 1.1.2013 alkaen:

  • Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus 75 €
  • Tarkastuslautakunta ja kaupunginhallituksen alaiset jaostot 62,50 €
  • Sosiaali- ja terveyslautakunta, varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, tekninen lautakunta, Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta, toisen asteen koulutuslautakunta sekä niiden jaostot ja Vaasan Talotoimi- liikelaitoksen johtokunta 50 €
  • Aluelautakunta, kulttuuri- ja kirjastolautakunta, teatteri- ja orkesterilautakunta, museolautakunta, muut lauta- ja johtokunnat, liikelaitosten johtokunnat (lukuun ottamatta Vaasan Talotoimen johtokuntaa), toimikunnat, neuvostot ja neuvottelukunnat 40 €

Viran- ja toimenhaltijoiden kokouspalkkiot on sidottu luottamushenkilöiden kokouspalkkioihin siten, että viran- ja toimenhaltijoille maksetaan puolet ao. toimielimen luottamushenkilöille maksettavista kokouspalkkioista. Puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan palkkio 50 %:lla korotettuna.

Edellytyksenä kokouspalkkion suorittamiselle on, että asianomainen on määräyksestä läsnä kunnallislaissa tarkoitetun toimielimen kokouksessa muulloin, kuin varsinaisena työaikanaan.

Kunnallinen yleinen työ- ja virkaehtosopimus ei 1.1.2012 alkaen tunne viran- ja toimenhaltijoiden osalta kokouspalkkion käsitettä. Vuoden 2012 alusta kokouksiin liittyvä palkkio maksetaan viranhaltijoille/toimihenkilöille kertapalkkion nimellä. Palkkionmaksun suuruuteen nimikemuutoksella ei ole perusteita. KVTES:stä poistui samalla kokouksen alkamiseen ja kestoon liittyvä maksamisen peruste eli maksaminen ei enää edellytä puolen tunnin kestoa tai kokouksen alkamista vähintään kaksi tuntia varsinaisen työajan päättymisen jälkeen. Luottamismiehille kokouspalkkio maksetaan edelleen kokouspalkkion nimellä.

Maksatuslomakkeessa tulee ilmoittaa henkilöturvatunnus jokaisen henkilön osalta.

Kaupunginhallituksen yleisjaosto 19.3.2009 § 53
Kaupunginvaltuusto 15.6.2009 § 101 (Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö)
Kaupunginhallituksen yleisjaosto 23.02.2012 § 51
Kaupunginvaltuusto 8.10.2012 § 112 (Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö)
Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 § 112 (Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö)

Viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden kokouksiin liittyvät palkkiot maksetaan kertapalkkioina kunta-alan sopimusmuutoksista johtuen. Poikkeuksena on tekninen sopimus, jossa kokouksiin liittyvä palkkio on edelleen kokouspalkkio.

Kokouksiin liittyvät kertapalkkiot ovat palkkaa, joka kerryttää eläkeansioita. Näistä joudutaan tämän vuoksi perimään palkansaajan eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut. Tämän johdosta palkkiot siirtyvät maksettaviksi palkanmaksun yhteydessä. Enää ei sivutuloverokorttia voida käyttää.

Palkkiot maksetaan entiseen tapaan neljä kertaa vuodessa.
5.3.2013

Maksuaikataulu 2016
Maksuaikataulu 2017