vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Työn vaativuuden arviointi

Kvtes:n palkkausmääräykset uudistettiin vuoden 2001 alusta. Merkittävin muutos koski tehtäväkohtaista palkkaa, jonka soveltamisohjeisiin otettiin tehtävien vaativuuden arvioinnissa käytettävät yleiset vaativuustekijät. Vaativuustekijöitä käytetään hyväksi palkkaryhmän palkka-asteikon soveltamisessa. Yleiset vaativuustekijät ovat:

  1. Työn edellyttämä osaaminen (tiedot, taidot, harkinta),
  2. Työn vaikutukset ja vastuu (johtaminen ja vaikutukset toimintaedellytyksiin),
  3. Työn edellyttämät yhteistyötaidot (vuorovaikutus ja ihmissuhdetaidot),
  4. Työolosuhteet.

Työn vaativuudella tarkoitetaan niitä vaatimuksia ja valmiuksia, joita työstä suoriutuminen edellyttää. Työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet jätetään tässä huomiotta. Työn vaativuuden arviointi taas on töiden vaativuuksien keskinäistä vertailua ja töiden asettamista vaativuuden mukaan keskenään järjestykseen.

Alla asiaan liittyvää materiaalia:

22.3.2012