vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Henkilökunnan huomioiminen merkkipäivänä

Merkkipäiväsääntö löytyy kohdasta julkaisut.

Koko henkilöstöä tulee kohdella tasapuolisesti ja yhdenmukaisesti. 

1. Eläkkeelle siirtyminen

Jokaiselle eläkkeelle siirtyjälle ja pitkäaikaisesta palveluksesta työkyvyttömyyseläkkeelle jäävälle järjestetään oma läksiäistilaisuus. Tilaisuuteen osallistuvat lähin työyhteisö ja viraston/laitoksen esimies tai muu johtava henkilö. Läksiäistilaisuus järjestetään työaikana ja virasto/laitos huolehtii sen käytännön järjestelyistä.

Eläkkeelle siirryttäessä työnantaja järjestää eläkejuhlat sekä muistaa vaakunamerkillä ja hallintokunnan valitsemalla n. 100 euron lahjalla. Vaakunamerkin saa henkilöstöpalveluista Eija Paanaselta tai Tanja Ahlgrenilta

Soveltamisohje:

  • Pitkäaikaisesta palveluksesta työkyvyttömyyseläkkeelle jäävä = ollut kaupungin palveluksessa n. 5 vuotta tai enemmän.
  • Läksiäistilaisuus voidaan järjestää yhtä aikaa samasta työpaikasta eläkkeelle lähteville.

2. Ikämerkkipäivä

50- ja 60-vuotispäivät tulee huomioida kukkatervehdyksin.

Työpäiväksi osuvat 50- ja 60 -vuotispäivät ovat palkallisia vapaapäiviä (KVTES luku V, 12 § 2 mom).

3. Toisen työnantajan palvelukseen siirtyminen

Vakinaisessa tehtävässä kaupungin palveluksessa olleen viranhaltijan ja työntekijän siirtyminen pois kaupungin palveluksesta huomioidaan hänen lähimmässä työyhteisössään kahvitauon yhteydessä järjestettävällä tilaisuudella.

4. Vaasan kaupungin palveluksessa 30 ja 40 vuotta olleen henkilöstön huomioiminen

Vaasan kaupunki antaa lahjan niille henkilöille, jotka ovat olleet Vaasan kaupungin palveluksessa 30 ja 40 vuotta. Lahjaksi on valittu hyvätasoinen ja -merk­kinen rannekello 30-vuotta palvelleille ja 40-vuotta palvelleille myönnetään viikko palkallista virkavapaata/työlomaa.

Viranhaltijan/työntekijän tulee jättää palkkiolomasta anomus ao. virastolle, jossa tehdään päätös palkkiolomasta ja sen antamisen ajankohdasta.

Loma annetaan vuoden kuluessa työmerkkipäivästä eli siitä, kun em. palvelusvuosien määrä Vaasan kaupungilla täyttyi.

Soveltamisohje:

Palvelusaikana huomioidaan se aika, jonka henkilö on 31.8. mennessä ollut Vaasan kaupunkiin päätoimisessa palvelussuhteessa 30 ja 40 vuotta.

Palvelusaikaan otetaan mukaan vähintään kuukauden pituiset palvelusjaksot.

Palvelusajasta vähennetään yli 30 päivän palkattomat päivät/vuosi lukuun ottamatta niitä kalenteripäiviä, joilta viranhaltija on saanut sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa taikka äitiys-, isyys tai vanhempainrahaa. Vähennykseksi ei lueta aikaa, jolta viranhaltija/työntekijä on saanut tapaturma- tai muuta korvausta ajalta, jolta hänellä olisi ehdoton oikeus sairausajan palkkaan.

Henkilöstöpalvelut pyytää vuosittain hallintokunnilta esitykset henkilöistä, joilla on täyttynyt 30-vuotta ja 40-vuotta kaupungin päätoimista palvelua.

Henkilölle, joka ei ole ko. lahjaa aiemmin saanut, mutta jolla on 30 tai 40 vuotta kaupungin päätoimista palvelua, voidaan lahja antaa tai virkavapaa/työloma myöntää myös eläkkeelle lähtiessä. Tällöin lahjasta huolehtii ao. hallintokunta.

Vaasa-Vähäkyrö kuntaliitoksen myötä 1.1.2013 siirtynyt Vähänkyrön henkilöstö on henkilöstösiirtosopimuksen mukaan oikeutettu samoihin henkilöstöetuihin kuin mitä Vaasan kaupungin henkilöstöllä siirtymähetkellä on (ei siirtymäaikaa).

Vaasan kaupungin omistukseen siirtyneen koulun, laitoksen tmv. palvelua EI RINNASTETA tässä tapauksessa kaupungin palvelukseksi.

5. Huomionosoitus hautajaistilaisuudessa

Kaupunki osallistuu kukkatervehdyksin tai adressilla kaupungin palveluksessa olevan tai suoraan kaupungin palveluksesta eläkkeelle siirtyneen henkilön hautajaisiin. Tilaisuudessa edesmenneen lähin esimies edustaa työnantajaa.

 

Hyväksytty kh:n yleisjaostossa 29.6.1995 § 202
Muutos (kohta 5) hyväksytty kh:n yleisjaostossa 30.3.2000 § 142
Muutos (kohta 2; koulun, laitoksen tmv.)
hyväksytty pääluottamusmiespalaverissa 16.12.2009
Muutos (kohta 2) hyväksytty kh:n yleisjaostossa 27.6.2013 § 107
Hyväksytty kh:n yleisjaostossa 19.3.2015 § 33