vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Siviilipalvelus

Vaasan kaupunki on toiminut siviilipalveluspaikkana jo vuodesta 1982 lukien. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaupungin kaikilla työyksiköillä on mahdollisuus ottaa siviilipalvelusvelvollisia palvelukseensa. 

Siviilipalvelusvelvollisen voi ottaa tehtävään, johon hänellä on riittävät kyvyt ja taidot, mikä tarkoittaa sitä, että tiukkoja pätevyysvaatimuksia ei välttämättä tarvitse noudattaa. Siviilipalvelusvelvollisen käyttö kaupungin eri työtehtävissä onkin koko ajan lisääntynyt. Mm. päiväkodeissa, kouluissa, ja eri virastoissa on huomattu siviilipalvelusjärjestelmän edut. 

Siviilipalvelusvelvollisen palvelukseen ottaminen on huomattavasti edullisempaa kuin työsuhteeseen palkkaaminen. Nykyisen, vajaan vuoden kestävän palvelun kokonaiskustannukset ovat 5.000 – 8.500 € riippuen siitä, miten ruokailu ja asuminen on järjestetty. Siviilipalveluskuluja voidaan rahoittaa erilaisista toimintakuluista tai mahdollisista vakanssisäästöistä. Päiväraha on siviilipalvelusmiehelle verotonta tuloa eikä siitä aiheudu muita sivukuluja. 

Palveluksen kesto

Siviilipalvelusaika on 362 vuorokautta. Tästä 28 päivää kuluu Lapinjärvellä järjestettävällä koulutusjaksolla. Mikäli siviilipalvelusvelvollisella on keskeytetty armeija takanaan, tämä lyhentää palvelusaikaa. 

Siviilipalvelusvelvollisen ylläpito

Palveluspaikka vastaa palvelusaikana siviilipalvelusvelvollisensa majoituksesta, päivärahasta, ruokailusta, terveydenhuollosta ja vakuutuksesta.

1) Majoitus:

Siviilipalvelusvelvollisella on palvelusaikana oikeus ilmaiseen majoitukseen (tästä yleensä muodostuu palveluspaikan kannalta suurin kustannuserä). Palveluspaikka voi osoittaa asunnoksi omia asunnoksi kelpaavia tilojaan, vuokrata asunnon tai osoittaa siviilipalvelusvelvollisen asumaan kotonaan. Majoituksesta on annettava siviilipalvelusvelvolliselle kirjallinen osoitus. Palveluspaikka vastaa aina osoittamansa majoituksen kustannuksista. Mikäli kotona asumisesta siis aiheutuu siviilipalvelusvelvolliselle itselleen kustannuksia, on palveluspaikan korvattava ne (esim. omistusasunnon yhtiövastike). 

Valtio korvaa siviilipalveluspaikalle siviilipalvelusvelvollisen kuukausittaiset majoituskustannukset enintään 150 euroa. Korvattavia majoituskustannuksia ovat vuokra, muu vastike tai niihin rinnastettava muu sopimukseen perustuva kiinteän suuruinen kuukausittainen asumismeno, ei kuitenkaan rahoitusvastike tai asuntolainan pääomalyhennys. Jos siviilipalvelusvelvollinen osoitetaan majoittumaan siviilipalvelusvelvollisen vanhempien omistamaan tai vuokraamaan asuntoon, on korvattavien majoituskustannusten määrä enintään 100 euroa kuukaudessa. Majoituskustannusten korvaus.

Palveluspaikka vastaa myös siviilipalvelusvelvollisen työmatkakustannuksista (paikallisliikenteessä) osoittamansa majoituksen ja palveluspaikan välillä, jos yhdensuuntainen matka on yli 5 km. 

2) Päiväraha ja ruokailu:

Päivä- ja ruokarahan suuruus löytyy Siviilipalveluskeskuksen sivuilta

Palveluspaikka vastaa siviilipalvelusvelvollisen ruokailusta palvelusaikana päivinä, joina hän on palveluksessa, komennusmatkalla tai palvelupaikan osoittamassa majoituksessa viikkovapaalla tai lomalla.

Päivittäiset ateriat ovat aamiainen, lounas, päivällinen sekä iltapala. Ruokailun järjestämisen sijasta siviilipalvelusvelvolliselle voidaan maksaa ruokarahaa..

Siviilipalvelusvelvollisen päivä- ja ruokaraha maksetaan kaksi kertaa kuukaudessa, joka kuukauden 15. ja viimeinen päivä. Päiväraha maksetaan takautuvasti, ruokaraha ennakkoon (esim. 15.5. maksetaan päiväraha ajalta 1.-15.5. ja ruokaraha 16.-31.5. väliseltä ajalta). 

3) Terveydenhuolto ja vakuutus:

Palvelusaikanaan siviilipalvelusvelvollisella on oikeus ilmaiseen terveydenhuoltoon (sisältää lääkäripalvelut, lääkärin määräämä hoito ja lääkkeet), jonka kustannuksista palveluspaikka vastaa. Siviilipalvelusvelvolliselle on järjestetty mahdollisuus käyttää kaupungin työterveyshuollon palveluja. Kela ei korvaa muita terveydenhuollosta aiheutuvia kustannuksia, vaan ne tulevat täysimääräisinä palveluspaikan maksettavaksi. Huomioonotettavia kustannuksia ovat mm. siviilipalvelusmiehen hammashuolto- tai optikkokulut, joista palveluspaikka joutuu vastaamaan. 

Koskaan ei voi tietää, mitä voi sattua. Palvelukseen otettu siviilipalvelusvelvollinen saattaa sairastua tai loukkaantua siten, että hoitokulut nousevat korkeiksi. Koska siviilipalvelusvelvollinen on palveluspaikkansa vastuulla myös vapaa-ajallaan, on otettu erillinen siviilipalveluspaikkoja varten räätälöity täysajan tapaturmavakuutus, jonka maksaa henkilöstöpalvelut.

Työnjako palveluspaikan ja Henkilöstöpalvelujen kesken

Palveluspaikka

 • Tarkastaa Henkilöstöpalveluista mahdollisuuden ottaa siviilipalvelusvelvollinen palvelukseen
 • Ilmoittaa mahdollisimman aikaisin Henkilöstöpalveluihin tulevan siviilipalvelusvelvollisen tiedot
 • Allekirjoittaa sitoumuslomakkeen, kopio Henkilöstöpalveluihin
 • Täyttää sivarikortin
 • Toimittaa lääkärintarkastuskortin palveluksen ajaksi työterveyteen
 • Varaa Aluetyöterveydestä ajan tulotarkastukseen ja lähtötarkastukseen
 • Järjestää tarvittaessa majoituksen yhdessä Henkilöstöpalvelujen kanssa
 • Hoitaa päivärahojen ja ruokarahan maksumääräykset Rondossa Henkilöstöpalveluihin hyväksyttäväksi
 • Seuraa lomia ja poissaoloja sekä kirjaa ne SivariWeb:iin Siviilipalveluskeskuksen internet -sivuilla

Henkilöstöpalvelut

 • Ottaa vakuutuksen 
 • Ilmoittaa Aluetyöterveyteen palvelusajasta
 • Tilaa tarvittaessa matkaliput
 • Maksaa päivärahat, ruokarahat, sivarin mahdolliseen vuokra-asumiseen liittyvät välttämättömät asumiskulut, matkakustannukset, vakuutuksen ja terveydenhoitokulut. Huom! Työtiloihin ja työvälineisiin liittyvät kustannukset maksaa palveluspaikka.
 • Tekee kirjalliset kotiuttamistoimenpiteet

Kaikista toimenpiteistä voidaan myös erikseen sopia.

Hyvä tietää

Siviilipalvelusvelvollinen ei ole työsuhteessa palvelunsa aikana eikä häneen sovelleta työ- tai virkaehtosopimusta, mutta hänen kohdallaan noudatetaan viraston/laitoksen työaikoja ja sääntöjä. Enimmäistyöaika on 40 h/vko. Merkitystä ei ole sillä, minä viikonpäivänä tai vuorokauden aikana työtä tehdään. Enimmäistyöajan ylittyessä annetaan tunnit vapaana "yksi yhteen" (ei ylim. prosenttikertoimia), ei rahana

Palveluspaikan ja TM:n välinen sopimusnumero on 401, tarvitaan sitoumuslomakkeeseen, matkalippuihin ja asiointiin Siviilipalveluskeskuksen kanssa.

Siviilipalveluksesta saa lisätietoa Siviilipalveluskeskuksen kotisivuilta

Siviilipalvelusasioita hoitaa keskitetysti Henkilöstöpalveluissa työvoimasuunnittelija Kari Haverinen

10.2.2015