vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Työllistettävän palkkaaminen työllistämisvaroin

Työllistämismäärärahoilla voidaan palkata Vaasalaisia pitkäaikaistyöttömiä.

Työllistettävän palkkaaminen työllistämisvaroista tapahtuu aina Työllistämispalvelujen kautta.

Rekrytoinnin vaiheet, työllistämisvaroin palkatessa:

 1. Työnantaja ilmoittaa työllistettävän palkkaamisen tarpeesta Työllistämispalveluihin, jossa asiasta tehdään päätös työllistämismäärärahatilanteen puitteissa
 2. Työantaja tekee työnhakuilmoituksen työllistämispalvelujen ohjeistuksella
 3. Työllistämispalvelut ilmoittaa täytettäväksi sovitut paikat TE-toimiston kirjaamoon, joka tekee työttömille työnhakijoille työhönosoituksia ko. paikkaan.
 4. Työnantaja haastattelee yhteyttä ottaneet ehdokkaat
 5. Työnantaja tarkastaa kaikkien potentiaalisten hakijoiden palkkatukioikeuden Työllistämispalveluista sähköpostitse tai p. 1108/ 0401730517
 6. Työnantaja tekee valinnan palkattavasta henkilöstä ja ilmoittaa siitä TE-toimiston yrityspalveluihin , puh. 0295 056 001 sekä Henkilöstöpalveluihin.
 7. Työnantaja ilmoittaa työvoimasuunnittelijalle (Henkilöstöpalvelut) työntekijän nimen, hetun, työllistymisjakson, tehtävänimikkeen ja 100% bruttopalkan, joiden jälkeen työvoimasuunnittelija tekee työntekijästä palkkatukihakemuksen.
 8. Työsopimus kirjoitetaan viimeistään ensimmäisenä työpäivänä ja allekirjoitetusta työsopimuksesta toimitetaan kopio työvoimasuunnittelijalle (Henkilöstöpalvelut).
  - Työsopimus tehdään työllistettävän kanssa aina kirjallisesti. Työsopimuksessa sovitaan mm. työsuhteen pituus, työtehtävät, työajat, palkka sekä koeajan pituus.
  - Työsopimus solmitaan pääsääntöisesti kuuden kuukauden ajaksi (koeajan pituus on puolet työsuhteen pituudesta, eli käytännössä 3 kk, katso alla lisäohjeistus koeajasta).
  - Työllistettävän työaika on 85 % normaalista työajasta. Jos normaali työaika on 38h 15 min, on 85 %:n työaika 32 h 30 min. Jos normaali työaika on 36h 15 min, on 85 %:n työaika 30 h 50 min. Virastot ja laitokset voivat omien määrärahojensa puitteissa korottaa työaikaa 100 %:iin.
  -
  Työsopimuksessa tulee lukea lause: ” Tuella palkattu voi päättää määräaikaisen työsopimuksen kesken sopimuskauden, jos hän saa jäljellä olevaa palkkatukijaksoa pitempikestoisemman työ- tai koulutuspaikan.”

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (esim. kvtes, ttes, ts, ovtes)  ao. hinnoittelukohdan tehtävien vaativuuden mukaan. Mikäli tehtävät ovat avustavia tehtäviä, sovelletaan ao. hinnoittelun alarajaa. Palkka on suhteessa työaikaan eli 85 % täyden työajan palkasta.

Riippumatta siitä, täyttääkö viranhaltija/työntekijä tehtävään edellytetyt lakisääteiset tai toimivaltaisen viranomaisen päättämät kelpoisuusvaatimukset, on tehtäväkohtainen palkka ensisijaisesti määriteltävä tehtävän vaativuuden perusteella. Mikäli viranhaltija/työntekijä ei täytä em. kelpoisuusvaatimuksia, voi tehtäväkohtainen palkka kuitenkin olla enintään 10 % alempi kuin palkkahinnoittelun ao. palkkausmääritys edellyttää.

Työsuhteen alkaessa täytetään myös henkilötietolomake, joka toimitetaan palkanlaskijalle palkanmaksua varten.

Vuosilomat määräytyvät kvtes:n mukaan ja ansaitut vuosilomat on pidettävä ennen työsopimuksen päättymistä. Ainoastaan poikkeustapauksissa voidaan kertyneet lomapäivät maksaa. Mikäli lomapäiviä ei perustellusta syystä voida antaa työsuhteen aikana, on siitä neuvoteltava Henkilöstöpalveluiden kanssa.

Työnantajan edustajalle ei lähetetä mitään papereita eikä päätöksiä. Tukihakemukset hoitaa Työllistämispalvelut, joka myös lähettää TE-toimiston tekemän työllistämistukipäätöksen tiedoksi palkanlaskijalle työsuhteen ja maksettavan tuen varmistukseksi. TE-toimiston hallintokuntiin lähettämät työllistettävien palkkatukipäätökset tulee jatkolähettää Työllistämispalveluihin.

Palkkatukityö ja koeaika Vaasan kaupungissa

Työsopimusta solmittaessa tulee aina sopia koeajasta. Koeajan kuluessa, siis työsuhteen alkamisen jälkeen, niin työnantaja kuin työntekijäkin voi purkaa työsopimuksen päättymään heti. Koeaikapurun jälkeen ei siis noudateta irtisanomisaikoja. Työnantaja ei kuitenkaan saa koeaikapurkua käyttäessään toimia syrjivästi. Lisäksi työsopimuslaissa on säännös, jonka mukaan kumpikaan osapuoli ei saa käyttää koeaikapurkua koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.

Koeajasta on oltava nimenomainen ehto työsopimuksessa. Koeaika voidaan yleensä solmia korkeintaan 4 kuukauden mittaiseksi. Lisäksi alle 8kk:n pituisissa määräaikaisissa työsuhteissa koeajan pituus saa olla enintään puolet työsuhteen kokonaiskestosta.

Palkkatuetussa työssä työsopimus solmitaan pääsääntöisesti kuuden kuukauden ajaksi ja koeajan pituus on puolet työsuhteen pituudesta, eli käytännössä 3 kk. Koeaikaehto tulee olla mukana kaikissa palkkatuella työllistettyjen työsopimuksissa.

Jos työsopimus uusitaan työtehtävissä ja työntekijän asemassa tapahtuneen huomattavan muutoksen vuoksi, voi uuden koeajan käyttö olla joissakin tapauksissa perusteltua. Ratkaisu uuden koeaikaehdon kohtuullisuudesta tehdään tapauskohtaisesti. Jos on palannut alle 2 kk päästä samoihin tehtäviin, ei koeaikaehto ole sitova. 9 kk päästä samoihin töihin palaavan koeaika katsotaan työntekijää sitovaksi (KKO 1995:103).

Koeaikapurkua harkittaessa tulee olla yhteydessä HR-tukeen, puh. 2425.

Muuta huomioitavaa

Palkkatuella palkattu henkilö voi milloin tahansa keskeyttää työn pysyvän työpaikan takia. Keskeyttämisen syy on ilmoitettava TE-toimistoon. Työsuhteen päättyessä ennen työsopimuksessa sovittua määräaikaa on asiasta hyvä informoida palkanlaskijan lisäksi myös Työllistämispalveluita.

Työllistämisvaroin palkatuille tulee työsuhteen päätyttyä antaa vapaamuotoinen työtodistus, josta käy ilmi ainakin työtehtävät ja niiden sisältö. Arvolause työtaidosta, ahkeruudesta ja käytöksestä merkitään vain mikäli työntekijä sitä erityisesti pyytää. Työtodistukseen ei ole tarvetta ilmoittaa "työllisyysvaroin palkattu". Kyse on määräaikaisesta työsuhteesta.
 

Velvoitetyöllistettävä

JTYPL:n 11 luvun 1§:ssä säädetään velvoitteesta järjestää kunnan työntekomahdollisuus vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneille työttömälle työnhakijalle, jos hänen oikeutensa työttömyyspäivärahaan päättyy enimmäisajan johdosta hänen täytettyään 57 vuotta, mutta ennen kuin hän täyttää 60 v.

Velvoitteen piiriin kuuluvat ainoastaan työttömät työnhakijat, kokonaan lomautetut ja jos viikoittainen työskentelyaika on alle 4 tuntia.

JTYPL:n 11 luvun 1§:ssä mainitut edellytykset täyttävälle henkilölle syntyy subjektiivinen oikeus työntekomahdollisuuteen. Työnhakija voi kuitenkin halutessaan luopua velvoiteoikeudesta. Te-toimisto kirjaa työllistämissuunnitelmaan luopumisesta ennen työvelvoitteen aloittamista.

JTYPL:n 11 luvun 13§:sän mukaan kunnalla on oikeus saada työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvan henkilön työllistämisestä palkkatuen perustuki 60 %:lla korotettuna. Vaikka kunnalla olisi parhaillaan meneillään lomautuksia tai irtisanomisia samoista tai samanlaisista tehtävistä velvoite on ”vahvempi oikeus”.

Työllistämispalvelut:

Kari Haverinen
Työvoimasuunnittelija
kari.haverinen@vaasa.fi
p. 1108/ 0401730517/ 69-5108 

Jukka Mäntymaa
Työllistämiskoordinaattori
jukka.mantymaa@vaasa.fi
p. 050 435 4844/ 69 9162 

Osoite:
Vaasan kaupunki
Henkilöstöpalvelut/ Työllistäminen
Hovioikeudenpuistikko 7 C
65100 Vaasa

10.2.2016