vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Työtapaturma - Arbetsolycksfall

Työtapaturma on äkillinen, odottamaton, ulkoisten tekijöiden aiheuttama, terveyttä vahingoittava tapahtuma, joka sattuu työssä, työmatkalla tai työolosuhteissa.
Työtapaturman sattuessa tai ammattitautia epäiltäessä työntekijän tulee ilmoittaa työnantajalleen tapahtuneesta.

Jokaisen työtapaturman sattuessa on syytä selvittää tapaturmaan johtaneet tekijät ja miettiä torjuntatoimenpiteet vastaavien tapausten estämiseksi. Sama pätee ns. läheltä piti -tilanteisiin.
 

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki voimaan 1.1.2016
Yleiskirje 14/2015  / Tapaturmavakuutuslainsäädännön kokonaisuudistus astuu voimaan 1.1.2016 + LIITE
Cirkulär 14/2015 / Totalrevidering av lagstiftningen om olycksfallsförsäkring träder i kraft 1.1.2016

Työtapaturmailmoitus:

Työtapaturman prosessikuvaus - Processbeskrivning - vid arbetsolycksfall

Ohje henkilöstölle työtapaturman sattuessa (tästä)
Anvisningar för personalen vid arbetsolycksfall (här)

Ohje esimiehelle (tästä)
Anvisningar för förmannen (här)

o  LähiTapiola/ 1.1.2014 lukien sattuneissa tapaturmissa käytetään LähiTapiolan Vakuutustodistus-lomaketta (vakuutustodistus)  
    I fråga om olycksfall som skett räknat från 1.1.2014 används LokalTapiolas blankett Försäkringsintyg (försäkringsintyg)

    Kustannuspaikan numero - Kostnadsställets nummer (=> priman organisaationumero-primas organisationsnummer)
 

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy/ 31.12.2013 mennessä sattuneissa tapaturmissa käytetään IF-Vahinkovakuutusyhtiön lomaketta "Sisäinen ilmoitus työtapaturmasta ja ammattitaudista”
    Ohje ilmoitusmenettelystä työtapaturman sattuessa (tästä)
    Anvisningar om anmälningsförfarandet vid olycksfall i arbetet (här)

 

Henkilöstöpalveluilla on työtapaturmailmoitusten osalta käyttöoikeus vakuutusyhtiön verkkopalveluun, jossa tapaturmailmoitusta täydennetään mm. palkkatiedoilla.
 

Silmälasien korvaaminen

TVK-Työtapaturman ja ammattitaudin ilmoittaminen - Opas työpaikkojen käyttöön (tästä)

Yhteystiedot:

Alla yhteystiedot, mikäli olet suoraan yhteydessä vakuutusyhtiöön.
Postia (esim. kuitit) voit lähettää maksutta LähiTapiolaan vastauslähetysosoitteella:

  LähiTapiola
  Lakisääteinen tapaturmakorvaus
  Tunnus 5017267
  00003 VASTAUSLÄHETYS

  Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvauspalvelun numero on (09) 453 3700 ja palveluaika on ma – pe klo 8 – 16.
  Korvauspalvelun sähköpostiosoite lttkorvaus@lahitapiola.fi. Suojattu sähköpostiosoite on https://secure.lahitapiola.fi/
  Korvauspalvelun yhteyshenkilö susanna.pihlainen@lahitapiola.fi puh. (09) 453 4122

HUOM!  Jos tapaturman seurauksena on ollut kuolema tai vaikealaatuinen ruumiinvamma, on tapaturmasta tehtävä viipymättä ilmoitus aluehallintovirastoon puh. 0295 018 450, paikkakunnan poliisiviranomaiselle puh. 071 87 49411 tai 112 ja työturvallisuuspäällikölle puh. 325 1107.

Läheltä piti -tilanteita koskeva ohje

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on selvitettävä ja arvioitava työympäristöään ja oltava perillä niistä haittavaikutuksista, joita työpaikalla saattaa esiintyä työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle. Työnantajan yleisiin velvollisuuksiin kuuluu myös työympäristön ja työolojen jatkuva seuranta.

Työtapaturmat ja läheltä piti -tilanteet tulee erottaa toisistaan. Työtapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu henkilön tahtomatta. Läheltä piti -tilanteet ovat vastaavasti tilanteita, joissa työntekijä ei vahingoitu, mutta toistuessaan ne voivat johtaa työtapaturmiin. Näillä tarkoitetaan myös fyysisen väkivallan uhkatilanteita.

Työtapaturmasta ilmoitetaan aina vakuutustodistus-lomakkeella, normaalin käytännön mukaisesti. Läheltä piti -tilanteet ilmoitetaan omalla kaavakkeella työpaikan esimiehelle ja/tai työsuojeluasiamiehelle työyksikössä sovitun käytännön mukaisesti.

Työpaikan esimiehen tulee laatia kerran vuodessa yhteenveto oman työyksikön läheltä piti -tilanteista korjaustoimenpiteineen. Yhteenveto tulee toimittaa oman hallintokunnan kehittämistyöryhmään vuoden viimeiseen kokoukseen. Kehittämistyöryhmien tulee laatia yhteenvedoista kokonaisselvitys ja toimittaa se kaupungin yhteistyöryhmään. Yhteistyöryhmä käsittelee kokonaisselvitykset ja seuraa läheltä piti -tilanteiden kehitystä sekä tekee tarvittaessa ennaltaehkäiseviä toimenpide-ehdotuksia niiden vähentämiseksi. Sosiaali- ja terveystoimessa on käytössä Haipro-ohjelma läheltäpiti-ilmoituksiin.

Tilastot

Laadimme vuosittain tilastoja sairauspoissaoloista sekä työtapaturmista henkilöstöraporttiin. Työpaikat voivat saada erilaisia raportteja Exreport-ohjelman kautta.

 

Lisätietoja:

Henkilöstöpalvelut/ Mia Huolman, mia.huolman@vaasa.fi p. 1116 tai Eija Paananen, eija.paananen@vaasa.fi p. 1101

  • työturvallisuuspäällikkö Tapio Lehto puh. 69-5107
  • työsuojeluvaltuutettu Vesa Isomöttönen puh. 325 1121, 69-5121
  • työsuojeluvaltuutettu Margareeta Verronen puh. 69-9650 (040-1634143)
  • työsuojeluvaltuutettu Tiina Ojala puh. 325 1115, 69-5115

29.6.2016