vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut

Työterveyshuollon sisältö - Företagshälsovårdens innehåll

Vaasan kaupunki tarjoaa henkilökunnalleen monipuoliset työterveyshuoltopalvelut sisältäen työterveyshuoltopainotteisen sairaanhoidon.

Työterveyshuollon pääpainotusalueita ovat työantajaa velvoittavien lakisääteisten työterveyshuoltopalveluiden tuottaminen. Näitä keskeisiä toimintoja ovat esimerkiksi lainsäädännön edellyttämät työpaikkakäynnit, terveystarkastukset, työkykyselvitykset, ammattitautiselvitykset ja kuntoutustutkimukset.

Sairaanhoitopalvelut järjestetään työterveyshuoltopainotteisesti eli hoidettavilla sairauksilla tulisi olla jonkinlainen linkitys työhön ja/tai työkykyyn.

- Tavallisten hengitystieinfektioiden ja kansansairauksien hoito (mm. diabetes ja verenpainetauti) keskitetään omille terveysasemille. Diabeteksen hoito tapahtuu terveyskeskuksessa diabeteshoitajan kautta. Työkykyyn otetaan kantaa työterveydessä.
- Akuuttitapaturmien tutkimus ja hoito tapahtuu päivystysvastaanotolla.
- Vapaa-ajan tapaturmien jatkohoitoon liittyen otetaan kantaa työkykyyn.
- Luomenpoistoja ei pääsääntöisesti tehdä työterveyshuollossa.
- Toimintasuunnitelmassa mainitut ajokorttitodistukset voidaan tehdä työterveyshuollossa.
- Diagnoosiin perustuvat ruokavaliotodistukset voidaan tehdä työterveyshuollossa lääkärin toimesta. 

Työterveysasemalla on käytettävissään työterveysfysioterapeutin, työterveyspsykologin, ravitsemusterapeutin, erikoislääkäreiden sekä työsuojeluhenkilöstön konsultaatiopalveluita. Tarpeen ilmaantuessa ota yhteys työterveyshenkilöstöön (työntekijä itse tai esimies).

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon asiakasmaksut työntekijä suorittaa itse.

Sairauslomat: 1-3 päivän sairauslomat työntekijän tulee osoittaa ensisijaisesti omalla todistuksella, erikseen määrätyissä rajoissa.

Työntekijä voi tarvittaessa osoittaa sairauspoissaolonsa asianmukaisella, joko sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai lääkärin kirjoittamalla sairaslomatodistuksella. Nykykäytännön mukaisesti sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja voi kirjoittaa sairaslomaa 1-5 päivää + 1-2 päivää. Tämän jälkeen, jos sairausloman tarvetta edelleen esiintyy, ohjataan lääkärin vastaanotolle. Lääkärin aloittamaa sairauslomaa voi jatkaa ainoastaan lääkäri.

Sairausloman tarpeen esiintyessä tulee välittömästi ottaa yhteys esimieheen.

Terveystarkastustarpeen esiintyessä ota yhteys omaan työterveyshoitajaasi.

Työtapaturma- ja ammattitautiasioissa ota yhteys työterveyshenkilöstöön.

Företagshälsovårdens innehåll

Vasa stad erbjuder sin personal mångsidig företagshälsovårdsservice, som omfattar sjukvård med betoning på företagshälsovård.

Fokusområden inom företagshälsovården är producerande av den lagstadgade företagshälsovårdsservice som är förpliktigande för arbetsgivaren.  Sådan viktig verksamhet är till exempel i lagstiftningen förutsatta arbetsplatsbesök, hälsogranskningar, utredningar av arbetsförmågan, utredningar av yrkessjukdomar och rehabiliteringsundersökningar.

Sjukvårdsservice ordnas med inriktning på företagshälsovård, dvs. de sjukdomar som behandlas borde ha någon koppling till arbetet och/eller arbetsförmågan.  

- Behandling av vanliga infektioner i andningsvägarna och folksjukdomar (bl.a. diabetes och blodtryckssjukdom) koncentreras till de egna hälsostationerna. Diabetesvården sker på hälsocentralen via diabetesskötaren.  Till arbetsförmågan tas ställning inom företagshälsovården.
- Undersökning och vård av akuta olycksfall sker på jourmottagningen.
- Då det gäller fortsatt vård vid olyckor under fritiden tas ställning till arbetsförmågan.
- Avlägsnande av födelsemärken utförs inte i regel inom företagshälsovården.
- De körkortsintyg som nämns i verksamhetsplanen kan uppgöras inom företagshälsovården.
- Kostintyg baserade på diagnos kan uppgöras inom företagshälsovården av läkare.

Företagshälsostationen har till sitt förfogande konsultationsservice av företagsfysioterapeut, företagspsykolog, näringsterapeut, specialläkare samt arbetarskyddspersonal.  Vid behov ta kontakt med personalen inom företagshälsovården (arbetstagaren själv eller förmannen).

Klientavgifter inom primärvården och specialsjukvården betalar arbetstagaren själv.

Sjukledigheter: Sjukledigheter på 1-3 dagar ska arbetstagaren i första hand påvisa med eget intyg, inom särskilt bestämda gränser.

Arbetstagaren kan vid behov påvisa sin sjukfrånvaro med ett vederbörligt sjukledighetsintyg som skrivits av antingen en sjukskötare, hälsovårdare eller läkare.  Enligt nuvarande praxis kan sjukskötare eller hälsovårdare skriva ut sjukledighet 1-5 dagar + 1-2 dagar. Efter det, om behov av sjukledighet ännu föreligger, hänvisas arbetstagaren till läkarmottagning.  En sjukledighet som har inletts av en läkare kan förlängas endast av en läkare.

Då behov av sjukledighet uppkommer ska förmannen omedelbart kontaktas.

Då behov av hälsogranskning uppkommer ta kontakt med din företagshälsovårdare.

I olycksfalls- och yrkessjukdomsärenden ta kontakt med personalen inom företagshälsovården.  

16.3.2016