Johtaminen.
Esimiehen oma työ.
Johtaminen.
Viestintä.
Ohjeita kiperiinkin tilanteisiin.
Sivukartta
Velmeri: Esimiestyön ja Johtamisen tietopankki
Esimiestyön ja Johtamisen tietopankki
Johtaminen : Ohjeita : Kehityskeskustelu


Kehityskeskustelu – esimiestyöskentelyn keskeinen väline

Kehityskeskustelut on tuotu selkeästi esille yhtenä henkilöstöjohtamisen välineistä Vaasan kaupungin henkilöstöstrategiassa. Oikeudenmukaisen johtamisen yhtenä keinona mainitaan työpaikkakokous- ja kehityskeskusteluosaamisen vahvistaminen. Osaamisen kehittämisen perustana on osaamiskartoitus, joka kartoitetaan ja päivitetään kehityskeskustelujen yhteydessä. Myös kannustavaan ja oikeudenmukaiseen palkkauksen toteuttamiseen hyödynnetään kehityskeskusteluja.

Kehityskeskustelulla tarkoitetaan esimiehen ja alaisen välillä käytävää ennalta sovittua ja valmisteltua keskustelua, joka toteutetaan säännöllisin väliajoin, vähintään kerran vuodessa. Keskustelun tarkoituksena on sopia työn tavoitteista, arvioida työn tuloksia ja tukea osaamisen kehittymistä.

Kehityskeskusteluihin tulisi saada luottamukseen perustuva ilmapiiri, jota rakennetaan avoimuuden, osallistumisen, toisen kunnioittamisen ja vuorovaikutuksen avulla. Toistuessaan hyvä kehityskeskustelu auttaa luottamuksen rakentamisessa.

Hyvän työympäristön luomisessa yhteistyökyky ja selkeä kommunikaatio ovat ensiarvoisen tärkeitä. Esimiehen on ylläpidettävä jatkuvaa keskustelua työyhteisönsä tavoitteista. Jokaisen työyhteisön jäsenen on tiedettävä, miten hänen työnsä vaikuttaa kokonaisuuteen. Aamukahvijutustelut, käytäväkeskustelut, päivittäisjohtaminen ja työpaikkapalaverit eivät kuitenkaan korvaa kehityskeskusteluja.

Vaasan kaupungin yhteistoimintasopimus velvoittaa jokaisen esimiehen käymään kehityskeskustelut omien alaistensa kanssa. Jokaisella Vaasan kaupungin työntekijällä on oikeus käydä vuosittainen kehityskeskustelu esimiehensä kanssa. Kehityskeskustelun onnistuminen on sekä esimiehen että alaisen vastuulla. Onnistunut kehityskeskustelu on vuoropuhelua, jonka tavoitteena on kummankin osapuolen kehittyminen. Onnistunutta kehityskeskustelua ei voi käydä yksin.

Lähiesimiehen tehtävä on haastava. Hän toimii tiedon välittäjänä strategisen johdon ja henkilöstön välillä. Hän muuttaa yhdessä henkilöstönsä kanssa strategiset tavoitteet toiminnaksi palvelutuotannossa. Kehityskeskustelussa sovitetaan yhteen yksilön ja organisaation tavoitteet.

Vielä haastavammaksi lähiesimiehen tehtävä tulee, jos halutaan käyttää henkilöstön kokemuksen mukanaan tuomaa osaamista, ns. hiljaista tietoa kaupungin tavoitteiden asettelussa. Tällöin esimiehen tehtävänä on viedä tätä tietoa strategiatyöskentelyyn ylemmillä tasoilla. Kehityskeskustelu voi olla väline sovittaa yhteen yksilön ja organisaation tavoitteiden asettamista ja niiden arviointia. Kehityskeskustelun toimivuudelle tässä merkityksessä on olennaista, että sekä koko Vaasan kaupungissa että eri toimialoilla ja mahdollisesti myös työyksiköissä on asetettu visioon pohjautuvat tavoitteet ja niiden mittarit. Vasta tältä pohjalta voidaan asettaa henkilökohtaiset tavoitteet, joita sitten käytetään perustana työsuorituksen arvioinnissa.

Kehityskeskustelu antaa niin alaiselle kuin esimiehellekin vaikutusmahdollisuuden, mikä onkin yksi tehokkaimmista keinoista tukea ihmisten työhyvinvointia. Kehityskeskustelussa tulosten ja tavoitteiden lisäksi on hyvä käydä läpi niin positiivisia kuin työsuoritusta häiritseviäkin asioita. Näin esimies voi ennakoida vaikeita asioita ja reagoida niihin hyvissä ajoin.

Toimiva kehityskeskustelujärjestelmä on pitkäjännitteisen työn tulos. Ensimmäiset keskustelut ovat osa järjestelmän käyttöönottoon liittyvää prosessia eikä niistä voi odottaa välittömiä tuloksia. Sekä esimies että alainen harjaantuvat kehityskeskustelujen käymiseen vain kokemuksen kautta. Jos keskusteluja käydään ensimmäistä kertaa ja keskustelujen hyödyllisyyden arviointi perustuu tähän harjoittelukokemukseen ollaan väärillä jäljillä. Vain sekä esimiehen että työntekijän molemminpuolinen harjaantuminen arviointiin ja palautteen antamiseen parantaa koettua hyödyllisyyttä.

Säännöllisesti käydyt kehityskeskustelut tehostavat henkilöresurssien käyttöä, luovat parempaa johtamisilmastoa ja lisäävät henkilöstön työmotivaatiota sekä ennen kaikkea parantavat työyhteisön työhyvinvointia.

Seuraavaan on koottu joukko käytännön ohjeita sekä keskustelurunko. Niistä voi olla hyötyä keskustelujen toteutukseen. Keskustelurunko on viitteellinen ja jokainen esimies voi muokata ja kehittää sitä omiin tarpeisiin. Valmis kysymyslista auttaa pääsemään nopeasti asiaan ja varmistaa, että kaikki aiotut teemat käydään läpi. Keskustelussa on syytä kuitenkin olla joustava mahdollisten uusien esille nousevien asioiden käsittelylle.

Käytännöt muotoutuvat kokemusten ja niiden arvioinnin myötä. Parasta on toimia omaan persoonallisuuteen ja työyhteisön kulttuuriin sopivalla tavalla. Tärkeintä on vilpitön kiinnostus työntekijän työtilanteeseen. Jokainen onnistunut kehityskeskustelu synnyttää aina mielenkiinnon käydä uusia keskusteluja.      1/13        © Vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut
  :: 28.5.2020 :: Nimipäiväänsä viettää: